Logo UI SAV

Riaditeľ: Ing. Ladislav Hluchý, CSc.
Adresa: Dúbravská cesta 9, 842 37 Bratislava
Tel/Fax: (02) 5477 1004
Email: sekr.ui@savba.sk
UI SAV Rezidencia

Ústav informatiky SAV vznikol postupnou transformáciou Laboratória teoretickej a aplikovanej mechaniky (zriadeného v r. 1956), Ústavu technickej kybernetiky (1966) a Ústavu počítačových systémov (1991). V súčasnej podobe bol zriadený Slovenskou akadémiou vied s účinnosťou od 1.1.1999.

Dislokácia
Ústav je umiestnený v troch objektoch v areále Slovenskej akadémie vied v Bratislave na Patrónke (Dúbravská cesta 9).

Zameranie činnosti
Predmetom činnosti ústavu sú vedecko-výskumné práce v informatike a informačných technológiách. V uvedených oblastiach sa vedecké zameranie ústavu sústreďuje do dvoch základných smerov:

Výskum je zameraný na návrh teoretických modelov, metód, algoritmov, simulácií, programových nástrojov, architektúr, výkonnostnej analýzy, diagnostiky a testovania systémov spracovania informácií, ako aj na výskum parametrov a vlastností mikroelektronických štruktúr a ich vytváranie pomocou elektrónovej litografie.

Súčasťou činnosti ústavu je aj vývoj a realizácia prvkov informačných systémov, vrátane mikroelektronických štruktúr a dosiek s plošnými spojmi a vývoj laboratórnych a experimentálnych zariadení pre výskum.

Ústav vydáva odborný časopis Computing and Informatics

Informácie o financovaní činnosti ústavu
Ústav informatiky SAV bol zriadený Slovenskou akadémiou vied na dobu neurčitú ako príspevková organizácia. Je samostatným právnym subjektom, napojeným na štátny rozpočet prostredníctvom príspevku z rozpočtu Slovenskej akadémie vied Štatutárnym orgánom ústavu je riaditeľ.

Ústav spravuje majetok štátu (hmotný investičný majetok, nehmotný investičný majetok, drobný hmotný majetok, drobný nehmotný majetok) v celkovej nadobúdacej hodnote 86 741 087 Sk (podľa účtovného stavu k 31.12.2000).

Časť nákladov na činnosť ústavu sa financuje príspevkom z rozpočtu SAV, zvyšok z vlastných zdrojov ústavu. Súčasťou vlastných zdrojov sú granty na riešenie medzinárodných vedeckých projektov, tržby za riešenie zmluvných projektov a tržby z predaja realizačných výstupov vlastnej činnosti, najmä dosiek plošných spojov, problémovo-orientovaných programových systémov a mikroštruktúr realizovaných pomocou elektrónového litografu. Prehľad o financovaní nákladov v predchádzajúcich troch rokoch a predpoklad na rok 2001 dokumentuje nasledujúca tabuľka:

Rok   1998 1999 2000 2001
Príspevok z rozpočtu [tis. Sk] 8 679 7 446 8 066 7 165
Vlastné zdroje [tis. Sk] 9 761 10 093 8 370 8 500

Táto stránka je optimalizovaná pre Netscape, Microsoft Internet Explorer verzia 4.0 a vyššie, použitím JavaScripts a Style Sheets. Ak nemáte taký prehliadač, niektoré efekty nemôžu byť zobrazené. Vaše pripomienky posielajte správcovi stránok.
Copyright © UI-SAV 2001.