PARALELNÉ SPRACOVANIE - cvičenia - zadania - 2001/2002 - LS
Laboratórium D216, C+PVM+MPI

1. Riešenie jednoduchej úlohy v PVM aj v MPI (hodnotenie: max. 6 bodov)

Termín odovzdania:
do   3.4.2001 - max. 100% bodové hodnotenie
do 10.4.2001 - max. 50% bodové hodnotenie
po 10.4.2001 - bodové hodnotenie 0 bodov

Forma: elektronická (funkčná implementácia riešenej problematiky podľa zadania a zodpovedať otázky, zdrojové súbory treba poslať e-mailom asistentovi, Makefile a *.[ch] ako attachementy)


2. Riešenie dvoch zložitejších úloh (hodnotenie: 19 bodov vrátane hodnotenia dokumentácie: 14 + 5)

Termín odovzdania:
do   3.5.2001 - max. 100% bodové hodnotenie - posunutý do 6.5. rána 9:00 e-mailom
do 10.5.2001 - max. 50% bodové hodnotenie
po 10.5.2001 - bodové hodnotenie 0 bodov

Forma: pozostáva z dvoch častí:

a. Dokumentácia - analýza, koncepcia, návrh, implementácia
Výstupom je písomná dokumentácia (v rozsahu min. 5 strán formátu A4), ktorá musí obsahovať :

Písomná dokumentácia musí byť odovzdaná spolu s implementáciou v uvedených termínoch!

b. Implementácia
Výstupom je funkčná implementácia riešenej problematiky podľa zadania (zdrojové a vykonateľné súbory). Zdrojové súbory treba poslať e-mailom
asistentovi (ako attachementy).